МС Общество България Форуми МС Общество България
Българската фондация за множествена склероза
 
 Въпроси/ОтговориВъпроси/Отговори   Търсене Търсене    ПотребителиПотребители   Потребителски групиПотребителски групи   Регистрирайте сеРегистрирайте се 
 ПрофилПрофил   Влезте, за да видите съобщенията сиВлезте, за да видите съобщенията си   ВходВход 
Фондация МС Общество България не носи отговорност за достоверността на постингите на потребителите на форума. Отговорността за публикациите е единствено на техните автори.
Бюджет НЗОК И ИЗМЕНЕНИЕ ЗЗО

 
Създайте нова тема   Напишете отговор    МС Общество България Форуми -> Политически здравен обзор
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
DanielaРегистриран на: 31 Яну 2006
Мнения: 332
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Сря Дек 15, 2010 3:00 pm    Заглавие: Бюджет НЗОК И ИЗМЕНЕНИЕ ЗЗО Отговорете с цитат

§ 1. Създава се чл. 6а: ДВ 98 от 14.12.2010

"Чл. 6а. (1) Министърът на здравеопазването определя със заповед национални и републикански консултанти по медицински специалности.

(2) Националните консултанти дават консултации и становища по възложени от министъра на здравеопазването въпроси.

(3) Републиканските консултанти консултират лечебните заведения за болнична помощ и диспансерите при оказването на медицинска помощ.

(4) Финансирането на дейностите по ал. 2 се осигурява в рамките на бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната календарна година, а на дейностите по ал. 3 - от съответните лечебни заведения.


§ 7. В чл. 19, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 9:

"9. да предлагат на органите на Дирекцията за национален строителен контрол при въвеждане в експлоатация на строежите в Република България решение за отказ за приемане на обекти с обществено предназначение, когато установят съществени нарушения на нормите и изискванията, определени с нормативен акт;".


Чл. 28б./span>. (1) Пациентът има право да получи от лечебното заведение здравната информация, отнасяща се до неговото здравословно състояние, включително копия от медицинските си документи.

(2) Пациентът има право да упълномощи писмено друго лице да се запознае с медицинските му документи, както и да направи копия от тях.

Чл. 28в./span>. Медицинските специалисти и служители в лечебните заведения нямат право да разгласяват информация за пациента, която е получена при изпълнение на служебните им задължения."


"(5) Заповедта по ал. 3 подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс."


§ 26. (В сила от 01.07.2009 г.) В чл. 82, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

2. В т. 7 думите "степен на увреждания" се заменят с "вид и степен на увреждане".


§ 27. Член 85 се изменя така:

"Чл. 85. На пациента се оказва здравна помощ независимо от неговата възраст, пол, произход, език, национална, расова или политическа принадлежност, образование, убеждения, културно равнище, сексуална ориентация, лично, обществено или материално положение, увреждане и вид и причина на заболяването."§ 28. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създават т. 9 - 13:

"9. здравна профилактика и рехабилитация;

10. сигурност и безопасност на диагностичните и лечебните процедури, провеждани по време на лечението му;

11. достъп до модерни методи на лечение;

12. предотвратяване на болката и страданието по време на лечението му, доколкото е възможно;

13. достъп до медицинската документация, свързана със здравословното му състояние."

2. В ал. 2, т. 5 думите "препарати в доболничната" се заменят с "продукти в извънболничната".§ 29. Създава се чл. 86а:

"Чл. 86а. (1) Към министъра на здравеопазването се създава Обществен съвет по правата на пациента.

(2) Общественият съвет по правата на пациента включва седем представители на представителни организации за защита правата на пациентите по смисъла на чл. 7а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, един представител от организация на хората с увреждане, който е член на Националния съвет за интеграция на хората с увреждане, един представител на организация за хората с увреждане, който е член на Националния съвет за интеграция на хората с увреждане, и по един представител на Министерството на здравеопазването, на Министерството на труда и социалната политика, на НЗОК, на Българския лекарски съюз, на Българския зъболекарски съюз, на Българския фармацевтичен съюз и на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

(3) Общественият съвет по правата на пациента е консултативен орган със следните функции:

1. наблюдава и анализира всички дейности, свързани с правата на пациента;

2. изготвя ежегоден доклад по въпросите на правата на пациента и го предоставя на министъра на здравеопазването;

3. анализира прилагането на нормативната уредба в областта на правата на пациента и изготвя предложения за изменението и допълнението й, които предоставя на министъра на здравеопазването;

4. обсъжда и дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с правата на пациента.

(4) Организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента се уреждат с правилник, изготвен от Обществения съвет по правата на пациента и утвърден от министъра на здравеопазването."


4. Създава се ал. 5:

"(5) Пациентът може да оттегли отказа си по ал. 2 по всяко време, като в този случай медицинските специалисти не носят отговорност за евентуалното забавяне на лечебно-диагностичния процес."


§ 34. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Пациентът има право да откаже да бъде информиран по ал. 1, т. 2 и 3, освен в случаите, когато здравословното му състояние застрашава здравето на други лица."

2. Създава се ал. 4:

"(4) Пациентът има право да упълномощи писмено лице, което да бъде информирано вместо него."§ 36. (В сила от 01.07.2009 г.) Член 101 се изменя така:

"Чл. 101. (1) За установяване вида и степента на увреждане на деца до 16-годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, и за установяване степента на трайно намалена работоспособност на лица в трудоспособна възраст, както и за потвърждаване на професионална болест се извършва медицинска експертиза.

(2) Медицинската експертиза се организира и ръководи от министъра на здравеопазването и от РЦЗ.

(3) Видът и степента на увреждане и степента на трайно намалена работоспособност се определят в проценти спрямо възможностите на здравия човек.

(4) Видът и степента на увреждане на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, се определят пожизнено. Преосвидетелстването на тези лица може да се извърши по тяхно искане или по искане на контролните органи на медицинската експертиза.

(5) На лицата по ал. 4, които упражняват трудова дейност, се определя степен на трайно намалена работоспособност, ако не са определени вид и степен на увреждане.

(6) Принципите и критериите на медицинската експертиза, както и редът за установяване вида и степента на увреждане, степента на трайно намалена работоспособност и за потвърждаване на професионална болест се определят с наредба на Министерския съвет."


§ 38. (В сила от 01.07.2009 г.) В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Медицинската експертиза включва експертиза на временната неработоспособност, експертиза на вида и степента на увреждане и експертиза на трайно намалената работоспособност."

2. В ал. 3 след думата "Експертизата" се добавя "на вида и степента на увреждане, степента".

3. Алинея 4 се изменя така:

"(4) Експертизата на вида и степента на увреждане на децата до 16-годишна възраст се извършва от детски експертни лекарски комисии (ДЕЛК) и НЕЛК с участието на специалисти по детски болести."§ 39. (В сила от 01.07.2009 г.) Създава се чл. 104а:

"Чл. 104а. (1) Детските експертни лекарски комисии се откриват и закриват от директора на РЦЗ съгласувано с министъра на здравеопазването към многопрофилните болници за активно лечение в областните градове, в които има открити структурни звена по детски болести.


§ 40. (В сила от 01.07.2009 г.) В чл. 105 ал. 3 се изменя така:

"(3) В състава на всяка ТЕЛК задължително се включва лекар - представител на съответното териториално поделение на НОИ, определен със заповед на ръководителя на съответното териториално поделение на НОИ."§ 41. (В сила от 01.07.2009 г.) В чл. 106 се правят следните изменения:


2. Алинея 3 се изменя така:

"(3) Членовете на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК не могат да упражняват дейности, които подлежат на техен контрол, и да извършват консултативна дейност, свързана с вида и степента на увреждане, временната неработоспособност и трайно намалената работоспособност."

2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:

"(3) Медицинската документация на лицата, освидетелствани от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК, на които са определени вид и степен на увреждане и процент трайно намалена работоспособност, се съхранява 40 години от последното решение на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК, а на всички останали лица - 5 години.


§ 44. (В сила от 01.07.2009 г.) В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите "фонд "Рехабилитация и социална интеграция" се заменят с "Агенцията за хората с увреждания";

б) точка 3 се изменя така:

"3. срещу решенията на ДЕЛК и ТЕЛК - в 14-дневен срок от получаването им пред НЕЛК;".

2. Създава се ал. 9:

"(9) Обжалването по реда на ал. 1 - 8 на експертните решения за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане на органите на медицинската експертиза не спира изпълнението им. При обжалване, ако НЕЛК се произнесе след тримесечния срок с решение, с което се определя намалена работоспособност, вид и степен на увреждане, водещи до намаляване на първоначално определеното обезщетение, освидетелстваното лице не възстановява получената в повече сума."


§ 45. В глава трета се създава раздел VI с чл. 116а - 116е:

"Раздел VI

Контрол върху медицинското обслужване

Чл. 116а./span>. (1) За осъществяване на контрол върху медицинското обслужване на гражданите се създава Изпълнителна агенция "Медицински инспекторат" към министъра на здравеопазването.

(2) Изпълнителна агенция "Медицински инспекторат" е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.

(3) Дейността, структурата и организацията на работата на Изпълнителна агенция "Медицински инспекторат" се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

Чл. 116б./span>. Изпълнителна агенция "Медицински инспекторат":

1. извършва проверки за съответствието на структурата, управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване в лечебните заведения с изискванията на този закон, Закона за лечебните заведения и нормативните актове по тяхното прилагане;

2. проверява спазването на правата на пациентите в лечебните заведения;

3. проверява спазването на медицинските стандарти в лечебните заведения;

4. осъществява специализиран медицински контрол върху дейностите, свързани със задължителното и доброволното здравно осигуряване, по реда на глава четвърта от Закона за здравното осигуряване;

5. извършва проверки по молби на граждани и юридически лица, свързани с медицинското обслужване и здравното осигуряване, и изготвя експертно становище по медицинското поведение във всеки конкретен случай;

6. осъществява дейности по откриване и предотвратяване на корупционни прояви и практики в лечебните заведения;

7. извършва проверки за начина, по който лечебните заведения разходват средства, предоставени им от републиканския бюджет по реда на чл. 82;

8. прави мотивирани предложения до РЦЗ за заличаване от регистъра на лечебни заведения по чл. 8 и чл. 10, т. 5 от Закона за лечебните заведения, които нарушават правата на пациента и не спазват медицинските стандарти;

9. прави мотивирани предложения до министъра на здравеопазването за отнемане на разрешения за лечебна дейност на лечебни заведения по чл. 9 и чл. 10, т. 3, 4, 6 и 7 от Закона за лечебните заведения, които нарушават правата на пациента и не спазват медицинските стандарти;

10. за извършените проверки по т. 1 - 7 съставя констативни протоколи, които предоставя на съответните органи по чл. 64, ал. 2 от Закона за лечебните заведения;

11. прави мотивирани предложения до съответния министър за налагане на дисциплинарно наказание на директора на лечебното заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;

12. за извършените проверки по т. 2, 3 и 5 съставя констативни протоколи, които предоставя на ръководителите на лечебните заведения за налагане на съответните дисциплинарни наказания;

13. прави предложения до министъра на здравеопазването за налагане на административни наказания и прилагане на принудителни административни мерки;

Чл. 116в./span>. (1) Изпълнителна агенция "Медицински инспекторат" извършва проверки на дейността на лечебните заведения. Проверките на лечебните заведения са планови и извънредни.

(3) Условията и редът за провеждане на проверките по ал. 1 се определят с наредба на министъра на здравеопазването.

Чл. 116г./span>. (1) При осъществяване на своите правомощия служителите от Изпълнителна агенция "Медицински инспекторат" имат право:

1. да изискват от проверяваните лица всички необходими данни, документи, сведения, справки и писмени обяснения, свързани с контролираната дейност, включително и право на свободен достъп до служебните помещения на лечебните заведения и на лицата по чл. 116в, ал. 2;

2. на достъп до медицинската документация, водена от лечебните заведения и от лицата по чл. 116в, ал. 2.

(2) Държавните органи и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие на служителите от Изпълнителна агенция "Медицински инспекторат" при осъществяване на техните правомощия.

4. допълнително материално стимулиране и обучение на служителите от Изпълнителна агенция "Медицински инспекторат" - в размер до 30 на сто при условия и по ред, определен с правилника по чл. 116а, ал. 3."§ 47. В глава четвърта, раздел I се създава чл. 125а:

"Чл. 125а. (1) Медицинските специалисти са длъжни да уведомят дирекция "Социално подпомагане" по местонахождението на лечебното заведение за всяко дете, родено в лечебното заведение, за което е налице риск от изоставяне, включително при липса на документ за самоличност на майката при раждането на детето, при самотна майка, при многодетна майка, при майка със сериозни или множество заболявания.

(2) Медицинските специалисти, работещи в лечебните заведения или в здравните кабинети, са длъжни да уведомят органите на Министерството на вътрешните работи и дирекция "Социално подпомагане" за всяко дете, постъпило в лечебното заведение или посетило здравния кабинет, което е жертва на насилие."


§ 55. В чл. 205 се правят следните изменения и допълнения:

2. Създава се ал. 3:

"(3) В случаите по ал. 1, т. 2 медицинското научно изследване се прекратява със заповед на директора на РЦЗ при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 206."

5. Създават се т. 34 - 37:

"34. "Временна неработоспособност" е състояние, при което осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради: остро, подостро или обострено хронично общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторно-курортно лечение; належащ медицински преглед или изследване; карантина; отстраняване от работа по предписание на здравните органи; гледане на болен или на карантиниран член от семейството; належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед; изследване или лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина, бременност и раждане; гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението.

35. "Трайно намалена работоспособност" е състояние, при което поради хронично травматично или нетравматично увреждане (болест) лицето е с ограничена работоспособност във връзка с траен функционален дефицит на съответен увреден орган или система.

36. "Вид и степен на увреждане" е състояние на хронично травматично или нетравматично увреждане (болест), при които лицето в нетрудоспособна възраст е с траен функционален дефицит на съответен увреден орган или система.

37. "Лице, на което са възложени грижите за отглеждане на детето" е близък, роднина, приемен родител, ръководител на институция за отглеждане и възпитание на деца, в която те са трайно отделени от своята домашна среда съгласно съдебно решение за настаняване на детето извън семейството."Преходни и Заключителни разпоредби§ 65. (В сила от 01.07.2009 г.) Започналите и неприключили до 1 юли 2009 г. процедури пред ТЕЛК и НЕЛК за освидетелстване на деца до 16-годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, продължават да се разглеждат по досегашния ред, но не по-късно от 31 декември 2009 г.§ 66. (В сила от 01.07.2009 г.) Лицата, на които пожизнено е определена степен на трайно намалена работоспособност по досегашния ред, и лицата, които са с пожизнено определена степен на трайно намалена работоспособност по силата на § 3, се смятат с пожизнено определени вид и степен на увреждане.


(2) В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон се издават подзаконовите актове, предвидени в него.§ 69. (В сила от 01.07.2009 г.) В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г.) в чл. 213, ал. 2, т. 3 след думата "работоспособност" се добавя "или определени вид и степен на увреждане".§ 70. (В сила от 01.07.2009 г.) В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32 и 35 от 2009 г.) в преходните и заключителните разпоредби се създава § 10а:

"§ 10а. (1) Лицата с определени с валидно решение на компетентен орган вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто ползват данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон.

(2) Лицата, на които до 31 декември 2009 г. пожизнено е определена степен на трайно намалена работоспособност по реда на Закона за здравето, и лицата, които са с пожизнено определена степен на трайно намалена работоспособност по силата на § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравето, се смятат с пожизнено определени вид и степен на увреждане."


6. В чл. 101:

а) текстът преди т. 1 се изменя така: "Изпълнителна агенция "Медицински инспекторат";

б) точки 1 и 2 се изменят така:

"1. следи за осигуряване предоставянето на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК;

2. следи за осигуряване предоставянето на здравните дейности, гарантирани от дружествата за доброволно здравно осигуряване;".


§ 73. (В сила от 01.07.2009 г.) В Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 42, ал. 1 думите "вида на увреждането, степента на намалена работоспособност или намалена възможност за социална адаптация" се заменят със "степента на намалена работоспособност или вида и степента на увреждането".

2. В чл. 42в думите "намалена възможност за социална адаптация" се заменят с "определени вид и степен на увреждане".

3. В чл. 42г, ал. 1 думите "намалена възможност за социална адаптация" се заменят с "определени вид и степен на увреждане".

4. В чл. 42д думите "намалена възможност за социална адаптация" се заменят с "определени вид и степен на увреждане".

5. В чл. 42ж думите "намалена възможност за социална адаптация" се заменят с "определени вид и степен на увреждане".

6. В § 1, т. 2 думите "намалена възможност за социална адаптация" се заменят със "са определили вид и степен на увреждане".

7. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 8в:

"§ 8в. Лицата с определени вид и степен на увреждане, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, имат правата на лицата със съответната степен на намалена работоспособност по този закон."


§ 77. (В сила от 01.07.2009 г.) В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12 и 19 от 2009 г.) се правят следните допълнения:

1. В § 1, т. 11, буква "а" от допълнителните разпоредби след думата "работоспособност" се добавя "или вид и степен на увреждане".

2. В преходните и заключителни разпоредби се създава § 4а:

"§ 4а. Разпоредбите на този закон за лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто се прилагат и за лицата с определени с валидно решение на компетентен орган вид и степен на увреждане от 50 до 100 на сто."§ 78. (В сила от 01.07.2009 г.) В Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10 и 32 от 2009 г.) в § 1, т. 29 от допълнителната разпоредба думите "намалена работоспособност" се заменят с "трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане".


§ 81. (В сила от 01.07.2009 г.) Заварените до влизането в сила на този закон процедури за признаване на професионална квалификация за професиите по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за признаване на професионални квалификации приключват по реда на този закон.


§ 82. (В сила от 01.07.2009 г.) В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г.) в чл. 10в, ал. 1 от след думата "работоспособност" се добавя "или вид и степен на увреждане".§ 83. (В сила от 01.07.2009 г.) В Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм., бр. 45 и 120 от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 14 от 2009 г.) в § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби след думата "работоспособност" се добавя "или определени вид и степен на увреждане".


§ 88. (В сила от 01.07.2009 г.) В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 54, 59, 80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 48, 53, 97, 100 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 24 от 2009 г.) в приложение № 1, раздел I, т. 6, букви "б" и "в" след думата "работоспособност" се добавя "или определени вид и степен на увреждане".

§ 89. (В сила от 01.07.2009 г.) В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25 и 35 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 9, ал. 6 думите "със загубена работоспособност" се заменят със "с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане".

2. В чл. 55, ал. 1 думата "неработоспособност" се заменя с "временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност".

3. В чл. 56, ал. 2 думите "трайна неработоспособност" се заменят с "трайно намалена работоспособност".

4. В чл. 70а, ал. 2, т. 6 думите "със загубена работоспособност" се заменят със "с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане".

5. В чл. 72 думите "загубена работоспособност" се заменят с "трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане".

6. В чл. 75, ал. 2, т. 1, 2 и 3 и ал. 4, т. 1, 2 и 3 думите "намалена работоспособност" се заменят с "трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане".

7. В чл. 79, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2 и 3 думите "намалена работоспособност" се заменят с "трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане".

8. В чл. 83:

а) в ал. 3 думите "загубена работоспособност" се заменят с "трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане";

б) в ал. 4 думите "намалена работоспособност" се заменят с "трайно намалена работоспособност";

в) в ал. 5 думите "намалена работоспособност" се заменят с "трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане".

9. В чл. 86, ал. 1 в таблицата думите "Намалена работоспособност" се заменят с "Трайно намалена работоспособност".

10. В чл. 88, ал. 1, т. 1, 2 и 3 думите "намалена работоспособност" се заменят с "трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане".

11. В чл. 90:

а) в ал. 1 думите "намалена работоспособност" се заменят с "трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане";

б) в ал. 2 думите "със загубена работоспособност" се заменят със "с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане".

12. В чл. 98:

а) в ал. 5 думите "намалена работоспособност" се заменят с "трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане";

б) алинея 7 се изменя така:

"(7) Ако решението на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК е обжалвано от председателя на медицинската комисия или по реда на чл. 112 от Закона за здравето, до влизането в сила на решението на НЕЛК, съответно на съда по обжалваното решение на органите на медицинската експертиза, се изплаща пенсия за инвалидност в размер на социалната пенсия за старост. В тези случаи пенсията се отпуска от датата на придобиване на правото съгласно обжалваното експертно решение за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.";

в) създава се ал. 8:

"(Cool След влизането в сила на решението по ал. 7 пенсията се определя в действителен размер от датата на придобиване на правото, ако на лицето е определен процент трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто."

13. В чл. 103 думите "със загубена работоспособност" се заменят със "с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане".

14. В чл. 139, ал. 1, т. 2 думите "загубена работоспособност" се заменят с "трайно намалена работоспособност".

15. В чл. 142, ал. 1, т. 2 думите "загубена работоспособност" се заменят с "трайно намалена работоспособност".

16. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 22м:

"§ 22м. (1) Лицата, на които експертните решения за определяне на трайно намалена работоспособност са обжалвани до 1 юли 2009 г., могат в 6-месечен срок от тази дата да подадат заявление за отпускане на пенсия за инвалидност. В тези случаи пенсията се отпуска от датата на придобиване на правото съгласно обжалваното експертно решение за трайно намалена работоспособност в размера по чл. 98, ал. 7. Ако заявлението е подадено след изтичането на 6-месечния срок, пенсията се отпуска от датата на подаването му.

(2) На лицата, чиито експертни решения за определяне на трайно намалена работоспособност са обжалвани до 1 юли 2009 г. от медицинските комисии към териториалните поделения на Националния осигурителен институт, се отпускат пенсии за инвалидност в размера по чл. 98, ал. 7 от датата на придобиване на правото съгласно обжалваното експертно решение за трайно намалена работоспособност."§ 90. (В сила от 01.07.2009 г.) В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г., Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 200, ал. 1 думите "трайна неработоспособност" се заменят с "трайно намалена работоспособност".

2. В чл. 217, ал. 1 думите "с намалена работоспособност" се заличават.

3. В чл. 315, ал. 1 думите "на лица с намалена работоспособност" се заличават.

4. В чл. 316 навсякъде думите "намалена работоспособност" се заменят с "трайно намалена работоспособност".

5. В чл. 317, ал. 1 думите "с намалена работоспособност" се заличават.

6. В чл. 319 думите "със загубена работоспособност" се заменят със "с трайно намалена работоспособност".

7. В чл. 320, ал. 2 думите "със загубена работоспособност" се заменят със "с трайно намалена работоспособност".

8. В чл. 325, т. 9 думите "трайна неработоспособност (инвалидност)" се заменят с "трайно намалена работоспособност".


ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)§ 121. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на:
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    МС Общество България Форуми -> Политически здравен обзор Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 1 от 1

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001 - 2006 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov