РЕШЕНИЯТА НА ТЕЛК И ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ

02-02-2018

В началото на всяка година е времето,когато се реализират данъчните и други облекчения на тези,които имат решения на ТЕЛК с определена 50 и повече процента намалена работоспособност/ да не забравяме,че изразът“инвалидност“ вече е само общоразговорен . По този повод ще припомним регламента в това отношение.

При  решение на ТЕЛК, извън наличието или не на пенсия определянето на проценти над 50 на сто  дава  няколко ежегодни възможности

 

1. Данъчните облекчения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица за предишната година.За изчисляването на тези данъци се образува т.н. годишна данъчна основа /чл. 17 /,която включва доходите от :

– Трудови правоотношения / чл. 25 /. Те са 10 вида, описани в пар. 1 т. 26

– Стопанска дейност на физически лица,нерегистрирани като търговци / чл. 30 /. В тях не се включват социални плащания.

В годишната данъчна основа обаче не се включват много доходи, описани в 29 точки на чл. 13 от  ЗДДФЛ като  необлагаеми- т.е за тях поначало не се дължат данъци

Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ , сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.При авансово облагане на доходите   от трудови договори , месечната данъчна основа се намалява с 660 лв.

За работещите пенсионери – ако решението е издадено след навършване на общата пенсионна възраст , дори то да е за определен срок , правото на облекчение е пожизнено-дори след изтичането на този срока ,не е необходимо да се представя ново и дори е без значение дали ако с друга цел бъде издадено ново , в него се  определи неработоспособност под 50 %.

 

Ограничения: За 2017 г. вече бе предвидено , че всички данъчни облекчения се ползват , при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на данъчната декларация. Публичните задължения са всички данъци, задължителни  осигуровки ,и глоби / влезли в сила наказателни постановления. Тоест , първо трябва да се направи справка в НАП по местоживеене ; ако има такива задължения на повече от пет години може да се внесе искане за отписване поради давност ; да се погасят  дължимите задължения и едва тогава да се внесе искането за данъчни облекчения.  Под въпрос е , дали ако този който има задължения към НАП,сключи споразумение за разсрочване с погасителен план и го спазва , подаде декларация с включено данъчно облекчение. Считам че следва да се уважи такова искане , защото със сключване на такова споразумение , задълженията по него вече не подлежат на принудително изпълнение .Това е и целта на споразумението-доброволно погасяване

 

Процедура: Тези,които са на трудови договори могат да представят на работодателя , решението на ТЕЛК и авансовият им данък  да се намалява ежемесечно с 660 лв. Ако не са направили това  , или работодателят не го е направил могат да  се , ползват както другите с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 към която се прилагат:копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК  и писмена декларация, че към момента на подаването   няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Тази декларация е до голяма степен излишна защото такива  задължения фигурират в данните на НАП.

Годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес.

Бланки- декларация по чл. 50 по ЗДДФЛ и служебна бележка от работодателя по образец има  на сайта на НАП.

 

2. Годишните данъци по Закона за местните данъци и такси – за всяка община конкретният им размер се определя с наредба на съответния Общински съвет , която фигурира на сайта на съответната община ,като за различните общини  не са съвсем еднакви.

2.2. За недвижими имоти  по ЗМДТ те са  в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка  , като  повечето общини   са до 2% от данъчната оценка.За основно жилище /чл. 25 ал. 2 /   на  лице с трайно намалена работоспособност от 50 до 100 на сто  данъкът се дължи със 75 на сто намаление.

2.3. За леки автомобили /чл. 58 /  собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW – те са освободени от данък .Размерът на данъка за леки автомобили се определя от съответния общински съвет  с наредба.  За различните общини данъка е различен, но по правило е малко под 2 лв за 1 kW.В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициенти.Така напр. 5-14 г. автомобил е с коефициент 1,5 и при средна мощност 115  kW   годишния данък би бил 3 лв за 1 kW или 330 лв годишно  за един автомобил като липсва изискване той да е единствен.

2.4. За патентния данък/ по чл. 61м/  Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък / физическите лица , включително едноличните търговци/  с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност,  ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто  . Условието е , да извършват дейността лично   и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година. Отделен въпрос е в различните общини как се контролира спазването на това изискване.

Патентния данък поначало е алтернативен на подоходния данък върху печалбата от занаяти и услуги и в различните общини ставките са различни.

Но лице с  решение на ТЕЛК над 50 % може теоретически да бъде освободено с данък в размер на хиляди лева . В чл. 61н и чл. 61 п от ЗМДТ се определя срока и вноските по патентните данъци- първата вноска е до 31 януари,ако вече има обявен този начин на облагане, или ако се заяви такъв начин на облагане преди започване на дейността , вноските са на тримесечие. За начина на облагане на такива дейности, има избор.

 

3. Винетната такса – по чл. 10в от Закона за пътищата ,за леки автомобили с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто / или родителите на дете с такова увреждане / – за тях не се дължи  заплащане на винетна такса.

 

4. Другите възможности, които откриват тези решения на ТЕЛК също са много:; – По Закона за интеграция на хората с увреждания- за трайните увреждания над 50 % по правото на :финансова подкрепа по чл. 41а; месечна добавка за социална интеграция по чл. 42 ;целеви помощи по чл. 44 ; стипендии и други облекчения по чл. 47; жилища от общинския жилищен фон по чл. 48 и други.

– Подпомагане с месечни помощи, по Закона за социално подпомагане без задължението на лицата с над 50 % да се включват в програми за заетост. –

– Да добавим и още  възможности,без да сме изчерпателни : Безплатния паркинг за автомобили и то не собственост, а превозващи хора с трайни увреждания по НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община; Безплатния градски транспорт; предимство за прием в детските градини и т.н. / има ги и в други общини /. В действителност не може да се каже,доколко всички хора с трайни увреждания /   реализират всички тези възможности.

 

Със сигурност ги реализират много хора без действителни увреждания , които могат и да направят преценка за нищожния размер на инвалидната пенсия и да не рискуват заради нея да поставят под въпрос другите опции които им се предлагат.Както се вижда,различни са органите които отговорят за реализацията на тези различни опции и контролът върху тях- Национална агенция по приходите , Агенция за социално подпомагане, Общинските отдели ; Националния осигурителен институт. За момента не може да се констатира взаимодействие между тях , което да е от значение за преценката на цялостния финансов ефект върху държавата , на решенията на ТЕЛК. Възможно е да се окаже че инвалидните пенсии не са по-голям разход в сравнение с останалите разходи и намалени приходи.

 

Източник: Пациентски вестникГОДИШНА СРЕЩА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

На 1 – ви и 2 – ри Декември 2018 г., се проведе годишната среща на регионалните представители на Фондация „МС Общество – България“ в парк хотел „Москва“ – гр. София.

Read more... 02-12-2018
Кампанията за изследване на Vitamin D продължава до 31.12.2018 г.

Медико-диагностични лаборатории „Зинвест – К“ ще изследват през месец декември нивото на витамин D на преференциална цена от 18 лв.

За повече информация: www.synwest.bg

С подкрепата на ГБСМДЛ ЗИНВЕСТ-К ООД кампанията „Дефицитът на витамин D - опасност за здравето“ на фондация „МС Общество – България“ продължава до края на 2018 година.

Read more... 29-11-2018
Интервю с невролога проф. Мария Манова, водещ експерт в областта на МС и д-р Георги Славов

Витамин D и множествената склероза

 

Витамин D играе роля и при автоимунното заболяване множествена склероза (МС), което е едно от най-често срещаните заболявания на централната нервна система, засягащо предимно хората на възраст между 20-40 години. За съжаление, България попада във високорисковите европейски зони по заболеваемост от МС. В одобрения Национален консенсус за лечение на МС за 2018г се препоръчва на пациентите да приемат витамин D. Български невролози изследват влиянието на витамин D при МС, като провеждат тестове и участват в международни проучвания.

 

По случай Световния ден на витамин D – 2-ри ноември, фондация „МС Общество – България“ проведе интервю с невролога проф. Мария Манова, която е водещ експерт в областта на МС и д-р Георги Славов, автори на монографията ′′Множествена склероза- имуномодулиращ потенциал на витамин D”.

Read more... 02-11-2018
Кампания „Дефицитът на витамин D – опасност за здравето“

Във връзка с отбелязването на Световния ден на витамин D – 2-ри ноември и тревожната тенденция все повече хора да страдат от неговия дефицит, фондация „МС Общество – България“ ще реализира информационна кампания под надслов „Дефицитът на витамин D – опасност за здравето“, насочена не само към болните от МС и МГ, но и към широката общественост.

Read more... 02-11-2018
2-ри НОЕМВРИ - Световен ден на ВИТАМИН D

ДЕФИЦИТЪТ НА ВИТАМИН D – ОПАСНОСТ ЗА ЗДРАВЕТО


Дефицитът на витамин D е проблем от световен мащаб, засягащ над 1 милиард души, като на места процентът на засегнатите варира между 70-90%. Причините за недостига на този жизненоважен витамин се коренят най-вече във все по-малкото излагане на слънце, по-затворения и заседнал начин на живот,  наднорменото тегло, замърсяването на въздуха, застаряващото население, географския фактор. В България близо 80% от населението има недостиг на витамин D, като проблемът е по-ясно изразен сред женския пол и се среща по-често в големите градове.

 

#DayofVitaminD

Read more... 02-11-2018
Фондация "МС ОБЩЕСТВО - БЪЛГАРИЯ" и Сдружение "МС Общество България" са две различни организации

Фондация "МС ОБЩЕСТВО - БЪЛГАРИЯ" и Сдружение "МС Общество България", представлявано от Биляна Петкова, са две различни организации в полза на една и съща общност - българите с множествена склероза и миастения гравис.

Read more... 13-10-2018
Смяна на стационарния телефонен номер

Информираме Ви, че Фондация "МС ОБЩЕСТВО - БЪЛГАРИЯ" е с нов стационарен телефон поради нововъведени функционалности. 

Read more... 12-10-2018
Среща на хората с МС, МГ и техните близки в град Пловдив

Проведе се среща с общността на хората с МС/ МГ от Пловдив и представители на Фондацията от София. Бяха обсъдени важни въпроси за пациентите от региона, както и бе сформирана група по проект "Психологическа помощ за пациентите с МС/ МГ и техните близки".

Read more... 07-10-2018
Да поговорим за МС и МГ към фондация "МС Общество - България"

Клубът „Да поговорим за МС и МГ” към фондация „МС Общество - България“ има за цел да бъде полезен социален клуб, който редовно да предоставя възможност за взаимопомощ и дискутиране на теми, свързани с нуждите и проблемите на болни от множествена склероза (МС) и миастения гравис (МГ)

Read more... 17-09-2018
Kампанията "Зелен телефон" продължава

Зеленият телефон 080040204 работи и е достъпен от цялата страна и всички национални телекоми в работни дни от 14:00-15:00 и 19:00-20:00ч

 

Фондация "МС Общество - България" има удоволствието да ви съобщи, че от месец Декември 2017-та година е отново стартирана кампанията "Зелен телефон" за хората с МС, МГ и техните близки.
Read more... 19-06-2018
Национален дворец на културата бе осветен в оранжево

На 30 Май сградата на Национален дворец на културата бе осветена в оранжево. Поводът бе Световният ден за борба с множествена склероза (МС).

Read more... 30-05-2018
Състоя се световният ден на множествената склероза (МС)

Диагнозата множествена склероза не е присъда

Лекари и пациенти се обединиха около твърдението, че диагнозата множествена склероза (МС) не е присъда. Това се случи по време на пресконференция, посветена на Световния МС ден и кампанията под надслов "Ръка за ръка в живота с МС"

Read more... 30-05-2018
Фондация "МС Общество - България" участва в протеста на хората с увреждания

Фондация "МС Общество - България" участва в протеста на хората с увреждания, състоял се на 11.04.2018 г. и подкрепя исканията за справедлива реформа на ТЕЛК.

Read more... 11-04-2018
ПЕТИЦИЯ ЗА НОВ ЗАКОН ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ, ГАРАНТИРАЩ АКТИВЕН И НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

 

Фондацията се присъединява към исканията, поставени в петицията и приканва всички да се включат с подпис, за да се преборим за по-добър и достоен живот на хората с увреждания в България.

 

https://www.peticiq.com/198237#form

Read more... 30-03-2018
Пациентите с МС се нуждаят от психологическа подкрепа и кинезитерапия

Зеленият телефон на Фондация „МС Общество – България”, където болните могат да получат информация и подкрепа, е 0800 40 204. Това стана ясно по време на среща дискусия, която се проведе на 10 март 2018 г. в София. Темата беше „Психологическа подкрепа и кинезитерапия при хората с множествена склероза”. Модератор на събитието бе Здравка Цветарска, председател на Фондация „МС Общество – България”. 

Read more... 10-03-2018
Среща на хората с МС, МГ и техните близки в град Плевен

На 15.12.2017г Фондация "МС Общество - България", съвместно с "МС Общество - България, клон Плевен", организира среща с хората от общността в региона. На срещата лектори бяха доц. Бойко Стаменов, доктор Йорданка Велчева и психолог Анелия Рангелова. Обсъдиха се проблеми, свързани с интеграцията на пациентите в обществото, трудовата заетост, балнеoлечението и психологическата подкрепа.

Read more... 15-12-2017
Среща на хората с МС, МГ и техните близки в град Варна

На 09.12.2017 г. се проведе среща на хората с МС, МГ и техните близки в град Варна. Срещата бе организирана от Фондация "МС Общество - България" съвместно с "МС Общество - България, клон Варна". На срещата се обсъдиха важни проблеми, свързани с бита на хората във Варна, дискутираха се възможности за бъдещи проекти, като акцент беше темата за национално представителство. 

Read more... 09-12-2017
Мирен протест срещу мораториума

На 09.12.2017 г. от 11:00 часа ще се проведе мирен протест срещу мораториума наложен минимум за една година за финансиране на новите терапии, гласуван и приет на второ четене от парламента с бюджета на НЗОК за 2018-та година.

Read more... 09-12-2017
Важно съобщение за пациентите, следващи терапия с лекарството Авонекс

Фондация "МС Общество - България" се ангажира да съдейства на всеки един пациент, следващ
терапия с лекарството "Авонекс" при възникнали проблеми с навременното му получаване.

Read more... 25-11-2017
Ново ръководство

Фондация "МС Общество - България" ви информира, че от 01.11.2017 година влезе в сила съдебно решение за настъпилите промени в ръководството на организацията.

Read more... 02-11-2017
Център за Психосоциална и Физикална Рехабилитация в Благоевград

През последните 2 месеца Центърът за Психосоциална и Физикална Рехабилитация в Благоевград предоставя интегрирани, достъпни и качествени социални услуги за лица с трайни увреждания...

Read more... 01-11-2017
Център за психосоциална и физикална рехабилитация на лица с множествена склероза в Благоевград

Фоданция МС Общество спечели проект към фонд „Социална закрила„ и започва да предлага интегрирани мобилни услуги, съобразно индивидуалните потребности на целевата група в Благоевград по проект „Център за психосоциална и физикална рехабилитация на лица с множествена склероза"

Read more... 02-08-2017
Психологическа помощ и МС/МГ

Фондация МС общество започва разработка на проект за психологическа помощ, за чиято реализация се изисква първоначално събиране и обработка на информация чрез попълването на приложената анкета в секцията Психолог Консултации

Read more... 13-07-2017
Отбелязахме Световния ден на множествената склероза

На 31 май отбелязахме Световния ден на множествената склероза в неформална среща. Темата, за която разговаряхме тази година  бе - „Рехабилитация – физикална и психологическа за хората с множествена склероза“.


Тази година е юбилейна за Фондация „МС общество-България“ -15 години от нейното създаване. Срещата започна с приветствие към общността,  близки, приятели и съмишленици  от новия председател на Фондация „МС Общество-България“, Биляна Петкова, която заяви, че продължава традициите, утвърдени от дългогодишния председател и учредител на Фондацията, Таня Иванчева, който ни напусна завиниги в началото на месец март.  На срещата присъстваха 50 човека с МС.

 

Read more... 22-06-2017
Бе избран нов Председател и Съвет на Фондация "МС Общество-България"

Фондация "МС Общество-България" избра своя нов Председател и Съвет на Фондацията, които ще поемат менажирането на организацията в следващия мандат.

Read more... 20-03-2017
Скръбна вест

С прискърбие съобщаваме, че след усложнения от вирусна инфекция загубихме завинаги нашата слънчева Таня - основател и председател на Фондация "МС Общество-България".

 

Тя бе истински герой и следваше неотлъчно своята мисия - да помага и дава опора на болните от МС и да се бори за правата на всички пациенти. Болестта не успя да я сломи цели 40 години, но Господ я отне от нас по най-нелепия начин.

 

Те бе безкрайно добър, всеотдаен и борбен човек, благодарение на който много хора повярваха отново в силата си и в смисъла на това да се бориш и да вярваш в чудесата.

 

Нека я запомним с усмивка и любов, защото тя обичаше живота и даде всичко, за да го изживее достойно!

 

Поклон пред светлата ти памет, Танче!

Read more... 02-03-2017
Безплатни изследвания на мускулатурата за пациенти с МС с единствения уред в България - Динамометър

Фондация "МС Общество България - клон Благоевград" организира безплатни излследвания на хора, страдащи от МС с единствения уред в страната - Динамометър.

Read more... 26-02-2017
Излезе втори брой на бюлетина на EMSP, в който участва и МС Общество-България

Излезе втори брой на бюлетина на членовете на Европейската платформа за множествена склероза(EMSP), чийто пълноправен член е Фондация "МС Общество-България".

В изготвянето на бюлетина се включи активно и нашата организация, като сподели за своите постижения и настоящи активности.

Read more... 10-02-2017
Фондация "МС Общество-България" цели да придобие статут на национално представена организация

Фондация "МС Общество - България" вече е администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни в Република България, като това ни дава възможност да реализираме отдавна планираните проекти:

 

1.  Придобиване на статут на национално представена организация и

2.  Създаване на регистър на болните от Множествена склероза (МС) и Миастения гравис (МГ).

Read more... 06-12-2016
Фондация "МС Общество-България" се включи в изготвянето на първото издание на бюлетина на Европейската платформа за множествена склероза (EMSP)

Първото издание на бюлетина на членовете на Европейската платформа  за множествена склероза (EMSP) e вече факт. Неговото изготвяне стана възможно благодарение на огромната подкрепа на МС обществата в Европа, като Фондация "МС Общество-България" се включи активно с информация за ситуация в България.

Read more... 16-10-2016
Национална Художествена Гимназия "Цанко Лавренов " в Пловдив организира арт занимания за хора с увреждания от септември

Национална Художествена Гимназия "Цанко Лавренов" в гр. Пловдив организира арт занимания за хора с увреждания, които имат желание да се занимават с творчество. Заниманията ще са ориентирани към живописните техники и рисуване върху стъкло.

Read more... 15-08-2016
Международна конференция за медицински канабис -11-13 септември, Тел Авив, Израел

На 11-13 септември 2016 г. в Тел Авив, Израел, ще се проведе Международна конференция, посветена на медицинския канабис, която ще събере топ експерти в тази сфера (лекари, фармацевти, невролози, терапевти, медицински сестри, молекулярни биолози), както и много бизнес компании и инвеститори).

Read more... 19-06-2016
Резултати от проведената работна среща на 25.05.2016 г. - Световен ден на множествената склероза

На 25.05.2016 г. (сряда) Фондация "МС Общество - България" отбеляза Световния ден на множествената склероза (МС), като организира работна среща по въпросите за лечение, наемане на работа, ТЕЛК - освидетелстване на хората с МС. На срещата взеха участие представители на НЗОК, МТСП - Агенция по заетостта, Главна инспекция по труда, сдружението на лекарите от ТЕЛК - София, НЕЛК, работодателски организации, членове на МС-общността и представители на индустрията.

Read more... 03-06-2016
25 май 2016 г.Световния ден на множествената склероза (МС)

 

На 25 май 2016 г. светът за пореден път ще отбележи Световния ден на множествената склероза (МС).

Фондация "МС Общество- България" организира работна среща по въпросите за лечение , наемане на работа, ТЕЛК - освидетелстване на хората с МС с представители на НЗОК, МЗ, МТСП - Агенция по заетостта, Главна инспекция по труда, сдружението на лекарите от ТЕЛК - София, НЕЛК, работодателски организации и членове на МС-общността.

Срещата ще се състои на 25.05. 2016 г., от 14:30 ч. В голямата конферентна зала на хотел "Св. София", ул. "Пиротска" 18.

Темата тази година е НЕЗАВИСИМОСТ на хората с МС, включвайки работа и възможност за постигане на обикновените човешки цели: семейство, деца, любими занимания.

Това е денят, в който вниманието надържавата, в лицето на своите институции и цялото общество би следвало да се фокусира върху проблемите и тревогите на болните от МС в борбата им за един достоен и пълноценен живот.

ОЧАКВАМЕ ВИ!  

Read more... 16-05-2016
Нови програми за болни с МС в НСБФТР в кв. "Овча Купел", София

Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация (НСБФТР) ЕАД в кв. "Овча купел", гр.София, предлага специално разработени нови програми в помощ на болните с мултиплена склероза (МС)!

Read more... 15-03-2016
Лицата на множествената склероза

Въпрос ?

През 2015 г. няма ли да има "Световен ден на МС" ?

Read more... 11-03-2016
Световен ден на Множествената Склероза

Скъпи хора с Множествена Склероза, приятели, близки и съмишленици!

На 27 май 2015 г. за пореден път светът и Фондация „МС Общество-България” ще отбележим Световния Ден на Множествената Склероза - WORLD MS DAY.

Read more... 11-03-2016